Inici > Avís legal

Avís legal

D’acord amb l’article 17.1 de la Llei 19/2014, la ©Generalitat de Catalunya permet la reutilització dels continguts i de les dades sempre que se’n citi la font i la data d’actualització i que no es desnaturalitzi la informació (article 8 de la Llei 37/2007) i també que no es contradigui amb una llicència específica.

Condicions d’ús i modalitats de reutilització de la informació a act.gencat.cat

La Llei 18/2015, de 9 de juliol, per la qual es modifica la Llei 37 /2007, de 16 de novembre, sobre reutilització de la informació del sector públic, regula la reutilització de la informació pública de què disposen les administracions i organismes en què participen majoritàriament, és a dir, el dret de tots els agents potencials del mercat a la reutilització de la informació de les instàncies públiques.

D’acord amb aquesta normativa, l’Administració permet la reproducció, la distribució i la comunicació pública de l’obra i, a més, la transformació de l’obra per fer-ne obres derivades, per a tot el món i sense cap limitació temporal, i sempre que no es contradigui amb la llicència o avís que pugui tenir una obra i que és la que preval.

Per reutilitzar la informació, cal seguir les condicions següents:
a) No desnaturalitzar el sentit de la informació.
b) Citar sempre la font de la informació, que és “©Generalitat de Catalunya. Departament d’Empresa i Coneixement. Agència Catalana de Turisme”
c) Esmentar la data de l’última actualització de la informació.

Altres modalitats de reutilització

Així mateix, la reutilització es pot limitar per la tutela d’altres béns jurídics prioritaris, com ara la protecció de les dades personals, la intimitat o els drets de protecció intel·lectual de tercers. La reutilització d’obres protegides per la propietat intel·lectual es pot formalitzar mitjançant l’ús de llicències de difusió oberta, com les de Creative Commons, que cedeixen determinats drets d’explotació de les obres. En els continguts on s’apliqui aquest tipus de llicències, es permet la reutilització en les condicions que s’hi estableixin.

No s’autoritza en cap cas l’ús de logotips, marques, escuts i símbols distintius de l’Agència Catalana de Turisme (©Generalitat de Catalunya) en publicacions i webs que no siguin participats o patrocinats per l’Agència Catalana de Turisme. Aquests elements d’identitat gràfica corporativa són propietat exclusiva de l’Agència Catalana de Turisme (©Generalitat de Catalunya) i estan protegits per la legislació vigent aplicable.

La informació administrativa facilitada a través d’aquest web no substitueix la publicitat legal de les lleis, de les disposicions generals i dels actes que hagin de ser publicats formalment al DOGC i a altres diaris oficials, l’edició dels quals és l’únic instrument que dóna fe de la seva autenticitat i del contingut. D’altra banda, la informació relacionada amb tràmits i procediments administratius que facilita el web no substitueix la informació necessària i específica de cada procediment concret.

L’Administració de la Generalitat no és responsable de la informació que es pugui obtenir a través d’enllaços a sistemes externs que no siguin dependents d’aquesta Administració.

La ©Generalitat de Catalunya no garanteix que el web i el servidor estiguin lliures de virus i no es fa responsable dels danys causats per l’accés al web o per la impossibilitat d’accedir-hi.

—————

Cossent damb er article 17.1 dera Lei 19/2014, era ©Generalitat de Catalunya permet era reutilizacion des contenguts e des donades cada viatge que se ne cite era hònt e era data d’actualizacion e que non se desnaturize era informacion (article 8 dera Lei 37/2007) e tanben que non sigue en contradiccion damb ua licéncia especifica.

Condicions d’usatge e modalitats de reutilizacion dera informacion en act.gencat.cat

Era Lei 18/2015, de 9 de junhsèga, a on se modifique era Lei 37 /2007, de 16 de noveme, sus reutilizacion dera informacion deth sector public, regule era reutilizacion dera informacion publica que dispòsen es administracions e organismes que participen majoritàriaments, ei a díder, eth dret de toti es agents potenciaus deth mercat ara reutilizacion dera informacion des instàncies publiques.

Cossent damb aguesta nòrma, era Administracion permet era reproduccion, era distribucion e era comunicacion publica dera òbra e, ath delà, era transformacion dera òbra entà hèr-ne òbres derivades, entà tot eth mon e sense cap de limitacion temporau, e cada viatge que non sigue en contradiccion damb era licéncia o avís que pogue auer ua òbra e qu’ei era que prevau.

Entà reutilizar era informacion, cau seguir es condicions següentes:
a) Non desnaturizar eth sens dera informacion.
b) Citar tostemp era hònt dera informacion: ©Generalitat de Catalunya. Departament d’Enterpresa e Coneishença. Agéncia Catalana de Torisme.
c) Mencionar era data dera darrèra actualizacion dera informacion.

D’autes modalitats de reutilizacion

Tanben, era reutilizacion se pòt limitar peth tutolatge d’auti bens juridics prioritaris, coma er emparament des donades personaus, era intimitat o es drets d’emparament intellectuau de tresaus. Era reutilizacion d’òbres protegides pera proprietat intellectuau se pòt formalizar mejançant er usatge de licéncies de difusion dubèrta, coma es de Creative Commons, que cedissen determinadi drets d’explotacion des òbres. Enes contenguts a on s’aplique aquera sòrta de licéncies, se permet era reutilizacion enes condicions que s’i establisquen.

Non s’autorize en cap de cas er usatge de logotips, mèrques, escuts e simbèus distintius dera Agéncia Catalana de Torisme (©Generalitat de Catalunya) en publicacions e webs que non siguen participants o patrocinadi pera Agéncia Catalana de Torisme. Aqueri elements d’identitat grafica corporativa son proprietat exclusiva dera Agéncia Catalana de Torisme (©Generalitat de Catalunya) e son protegidi pera legislacion en vigor aplicabla.

Era informacion administrativa facilitada a trauès d’aguest web non remplace era publicitat legau des leis, des disposicions generaus e des actes qu’agen d’èster publicades formauments en DOGC e en d’auti jornaus oficiaus, qu’era sua edicion ei er unic estrument que da fe dera sua autenticitat e deth contengut. D’un aute costat, era informacion restacada damb tramits e procediments administratius que facilite eth web non remplace era informacion de besonh e especifica de cada procediment concrèt.

Era Administracion dera Generalitat non ei responsabla dera informacion que se pogue obtier a trauès de ligams a sistèmes extèrns que non siguen depenenti d’aguesta Administracion.

Era ©Generalitat de Catalunya non garantís qu’eth web e eth servidor siguen liures de virus e non se hè responsable des damatges causadi per accès ath web o pera impoissibilitat d’accedir-i.


PROGRAMES I PROFESSIONALS

ACT Tarragona Turisme Diputacio Lleida ddgi Twitter Barcelona Turisme Cambres Catalunya