Inici > Transparència > ORGANITZACIÓ INSTITUCIONAL I ADMINISTRATIVA

ORGANITZACIÓ INSTITUCIONAL I ADMINISTRATIVA

1.1 Presentació de l’entitat

1.1.1 Descripció de l’organització

1.1.2 Organigrama

1.1.3 Estructura organitzativa interna

1.1.4 Funcions, perfil i trajectòria professional nivells directius

1.1.5 Acords de creació i funcionament

1.1.5.1 Llei de creació de l’ACT

1.1.5.2 Decret d’Estatuts de l’ACT

1.1.6 Òrgans col·legiats

1.1.6.1 Consell de Direcció

1.1.6.2 Consell General de Participació

1.2 Alts càrrecs i directius

1.2.1 Informació identificativa i de caràcter econòmic

1.2.2 Informació relativa al règim d’incompatibilitats

1.2.2.1 Activitats, béns i interessos

1.2.2.2 Variacions patrimonials

1.3 Empleats/des públics/ques 

1.3.1 Nombre d’efectius

1.3.2 Relació de llocs de treball

1.3.3 Retribucions, indemnitzacions i dietes

1.3.3.1 Retribucions del VI Conveni col·lectiu únic del personal laboral

1.3.3.2 Indemnitzacions per extinció contractual

1.3.3.3 Dietes

1.3.4 Resolucions d’autorització o reconeixement de compatibilitat

1.3.5 Admissió de les persones sol·licitants als processos de formació

1.3.6 Acords, pactes i convenis en matèria de personal

1.3.6.1 VI Conveni col·lectiu únic del personal laboral

1.3.6.2 Acords i/o interpretacions CIVE i Conveni col·lectiu del personal laboral

1.3.6.3 1r Conveni Consorci Turisme de Catalunya

1.3.7 Representació sindical

1.3.8 Processos de selecció i promoció professional

1.3.8.1 Processos de selecció de personal

1.4 Bon govern

1.4.1 Codis de conducta, bones pràctiques, ètics i deontològics

1.4.1.1 Codi de conducta dels alts càrrecs i del personal directiu

1.4.1.2 Adhesió al codi de conducta dels alts càrrecs i del personal directiu

1.4.1.3 Codis de bones pràctiques en la contractació pública

1.4.1.4 Codi per a una contractació pública socialment responsable

1.4.2 Agenda de visites i reunions amb grups d’interès

1.4.3 Obsequis rebuts

1.4.4 Invitacions a viatges, desplaçaments i allotjaments

1.4.5 Viatges a l’estranger

1.5 Bona administració

1.5.1 Catàleg de serveis i tràmits

1.5.2 Cartes de serveis

1.5.3 Catàleg de procediments administratius


PROGRAMES I PROFESSIONALS

ACT Tarragona Turisme Diputacio Lleida ddgi Twitter Barcelona Turisme Cambres Catalunya