Manual de turisme per a tothom

Descarrega't el pdf interactiu del manual

DESCARREGAR PDF

Piscina

L’itinerari accessible ha de garantir l’accés a l’interior de la piscina.

Disposar de paviment adequat antilliscant. Les vores de les piscines i del seu equipament han de ser arrodonits.

S’ha de garantir l’accés a les piscines, o bé a través de rampes o bé de grues hidràuliques. Aquest darrer sistema és el més eficaç i generalitzat.

La rampa es disposarà a les zones de menys profunditat. Tindrà una amplada mínima de 90 cm i estarà proveïda de passamans de doble altura a banda i banda, amb una secció ergonòmica d’entre 3 i 5 cm de diàmetre. El pendent no superarà el 8 %.


comillas

L’augment de la profunditat de la piscina se senyalitzarà amb canvis de textura i color als marges.

Es recomana que hi hagi una cadira de dutxa per a les persones que no poden posar-se dretes i han de dutxar-se assegudes.

Habitació

El nombre d’habitacions adaptades per a persones amb mobilitat reduïda de l’establiment ha de ser proporcional al total d’habitacions:

• De 5 a 50 - 1 habitació adaptada

• De 51 a 100 - 2 habitacions adaptades

• De 101 a 150 - 4 habitacions adaptades

• De 151 a 200 - 6 habitacions adaptades

• Més de 200 - 8 habitacions adaptades + 1 cada 50 o fracció

Les portes han de tenir un sistema d’obertura fàcil, amb targeta i poms en forma d’L. No han de tenir una molla de tancament automàtic.comillas

Les habitacions adaptades poden estar en diferents plantes o en una mateixa planta, però sempre en llocs de la mateixa categoria que la resta d’habitacions.Els interruptors de llum, endolls o qualsevol tipus de comandament han de situar-se a 50 o 60 cm de les cantonades perquè siguin fàcils d’assolir, a una altura d’entre 40 i 120 cm. Mai hauran d’estar darrere o a sota dels mobles o en llocs de difícil accés.

A l’habitació hi ha d’haver, com a mínim, un espai en el qual es pugui fer una circumferència d’1,50 m de diàmetre, perquè les persones que van en cadira de rodes puguin fer un gir de 360º.

Per facilitar la transferència des de la cadira de rodes al llit, el matalàs haurà de tenir una altura d’entre 46 i 50 cm.

comillas

El llit tindrà espai a sota (sense canapè) per facilitar l’ús de grues de transferència, en cas que sigui necessari per als usuaris de cadires de rodes.El llit tindrà un espai de transferència lateral d’entre 80 i 90 cm, com a mínim, per als usuaris que utilitzen cadira de rodes.

El sistema d’obertura de les finestres serà amb un mànec en forma d’L o C, i estarà situat a una altura màxima d’1,30 m.

La finestra tindrà una altura màxima d’1 m per tal de permetre la visibilitat de les persones que fan servir cadira de rodes o que tenen una alçada baixa.

Cal destacar els sistemes d’armaris accessibles: penja-robes de dues altures o regulables, penjadors amb mànec llarg i penja-robes extensibles que l’usuari pugui extreure fora de l’armari a través d’un tirador vertical.

La porta de l’habitació adaptada ha de tenir un timbre lluminós que indiqui quan es truca a la porta.

L’alarma sonora d’evacuació en cas d’emergència ha de complementar-se amb un senyal lluminós, perquè pugui ser identificada per les persones hipoacúsiques.comillas

L’habitació ha de tenir un televisor que permeti activar els subtítols i accedir al teletext.

Es recomana tenir un despertador amb sistema de vibració i lluminós per a persones amb discapacitat auditiva.Bany

A l’interior hi haurà un espai lliure d’obstacles en el qual es pugui fer una circumferència d’1,50 m de diàmetre, de manera que els usuaris que vagin amb cadira de rodes puguin fer un gir de 360°.

Lavabo

Per assegurar l’aproximació frontal al lavabo als usuaris amb cadira de rodes, aquest estarà suspès a la paret i no tindrà peu. La vora superior estarà a una altura d’entre 70 i 80 cm.

L’aixeta serà monocomandament o automàtica. La vora inferior del mirall se situarà a una altura màxima de 90 cm i, preferentment, inclinat lleugerament cap al lavabo.comillas

La informació important o sobre els serveis de l’hotel es facilitarà també en braille i caràcters grans o àudio, per als clients amb discapacitat visual.El tovalloler, la sabonera i l’assecador de mans estaran a una altura d’entre 70 i 120 cm, i a una distància màxima de 75 cm des de l’eix del lavabo.

comillas

Es recomana instal·lar un lavabo amb un fons màxim de 60 cm (distància horitzontal màxima que es pot assolir des de la cadira de rodes) i regulable en altura.S’instal·larà un sistema d’avís d’emergència i trucada d’assistència. La configuració més bàsica seria la instal·lació d’un polsador accessible amb cordó incorporat, situat a l’interior del bany, amb funció de reset, el qual transmeti una trucada d’assistència que arribi a un punt de control i que permeti a l’usuari verificar que la trucada ha estat rebuda.

comillas

Es recomana que els productes d’higiene estiguin identificats en braille (gel, xampú...) o, en tot cas, d’altres formes que puguin identificar les persones amb discapacitat visual.Inodor

Per permetre l’aproximació al vàter amb la cadira de rodes hi haurà d’haver, a banda i banda, un espai lliure d’acostament de, com a mínim, 80 cm d’ample.

comillas

El vàter haurà d’estar preferiblement suspès per facilitar-ne l’aproximació als usuaris amb cadira de rodes, i oferir més espai de maniobra a dins de la cabina.L’altura de l’inodor estarà entre 45 i 50 cm.

Es col·locaran dues barres de suport horitzontals situades a banda i banda del vàter. En el costat pel qual es realitza la transferència, la barra serà abatible i l’altra barra estarà fixada a la paret. En el cas que pugui realitzar-se la transferència pels dos costats, les dues barres seran abatibles. Es col·locaran a una altura d’entre 70 i 75 cm, separades per una distància d’entre 65 i 70 cm.

Dutxa

L’espai ocupat per la dutxa tindrà un mínim de 90 cm d’ample i 1,20 m de fons.

Algunes persones amb mobilitat reduïda no poden posar-se dretes o tenen dificultats per equilibrar-se, i necessiten dutxar-se assegudes. Per això s’ha de col·locar sempre un seient de dutxa, preferiblement fixat a la paret. També és útil que el seient sigui abatible, de manera que pugui apartar-se quan es dutxin persones sense mobilitat reduïda.comillas

Es recomana optar per la dutxa en lloc de la banyera, ja que és de més fàcil accés per a les persones amb mobilitat reduïda.

El terra de la dutxa ha d’estar al nivell de la resta del lavabo, sense desnivells, i ha de ser antilliscant.Sempre ha d’existir un espai lliure per a la transferència lateral de, com a mínim, 80 cm d’ample al costat del seient.

El seient fix ha d’instal·lar-se a la paret perpendicular a la de l’aixeta, a una altura d’entre 45 i 50 cm.

A la mateixa paret de l’aixeta ha d’haver-hi una barra de suport fixa que serveixi per fer la transferència des de la cadira de rodes al seient de dutxa. Aquesta serà horitzontal i s’instal·larà al costat del seient a una altura d’entre 70 i 75 cm.

També hi haurà una barra fixa vertical que servirà per regular l’altura del telèfon. La part inferior es col·locarà a una altura d’entre 1,10 i 1,30 m.

L’aixeta serà monocomandament i s’instal·larà entre la barra fixa horitzontal i la barra vertical, a una altura d’entre 90 cm i 1 m. És convenient que es tracti d’un model que permeti graduar-ne la temperatura.


Logo Generalitat
Logo Catalunya