Inici > Transparència > ECONOMIA I FINANCES. Gestió econòmica, comptable pressupostària i patrimonial

ECONOMIA I FINANCES. Gestió econòmica, comptable pressupostària i patrimonial

2.1 Els pressupostos de la Generalitat de Catalunya

2.1.1 Pressupostos aprovats, executats i liquidats de la Generalitat de Catalunya (periodicitat anual. Data de publicació del DOGC)

2.1.1.1 Pressupost de l’exercici en curs publicat al DOGC
2.1.1.2 Grau d’execució del pressupost de l’exercici. Periodicitat trimestral
2.1.1.3 Pressupost aprovat, executat i liquidat de l’exercici precedent

2.1.2 Comptes anuals del darrer exercici tancat (periodicitat anual)

 

2.2 Informes d’auditoria (Periodicitat anual)

2.2.1 Informe d’auditoria 2019
2.2.2 Informe d’auditoria 2018

 

2.3 Estabilitat pressupostària: compliment dels objectius d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera

 

2.4 El Patrimoni de la Generalitat de Catalunya

2.4.1 Inventari de béns immobles
2.4.2 Béns mobles de valor especial
2.4.3 Gestió del patrimoni
2.4.4 Contractació patrimonial

 

2.5 Subvencions i ajuts

2.5.1 Subvencions i ajuts públics previstos 
2.5.2 Subvencions i ajuts públics atorgats (periodicitat semestral)
2.5.3 Control financer de les subvencions i ajuts (periodicitat anual)


PROGRAMES I PROFESSIONALS

ACT Tarragona Turisme Diputacio Lleida ddgi Twitter Barcelona Turisme Cambres Catalunya