Inici > Marques i segells > Directori d’empreses

Directori d’empreses

Icono Directori d’empreses

Afiliats a l’Agència Catalana de Turisme

← Torna al directori

Directori d'empreses :Entrada # 1794
Logotip
Dades de l'empresa
Dades de l'empresa
Nom comercial en català
RESTAURANT CASA MARIETA
Nom comercial en anglès
Restaurant Casa Marieta
Nom comercial en castellà
Restaurante Casa Marieta
NIF empresa
B17540964
Sector empresarial
Gastronomia
Subsector
Restaurants
Descripció de l'activitat en català

CASA MARIETA som un Restaurant Centenari  situat a la Plaça Independència de Girona  a  2 minuts del Barri Vell.  A tocar del centre de benvinguda de Informació Turística, d’aparcaments públics i privats, i de l’estacionament d’autobusos que visiten la ciutat.  Estem especialitzats en cuina de mercat, tradicional i típica catalana amb una àmplia carta  amb productes procedents de la nostra terra i elaborats amb l’experiència que  ens dónen els nostres més de 125 anys d’història, sense oblidar‐nos dels avenços que deparen el futur, per reforçar cada dia  més la nostra activitat i saber fer.  
Disposem d’un entorn amb unes instal∙lacions que recorden les antigues cases de pagès i la nostra història, amb una àmplia  sala menjador  principal amb capacitat per 150 persones.  

Per un ambient més privat i exclusiu, disposem de taules individuals o la  Sala Carbonera  amb una única taula amb capacitat fins a 25 comensals.   A més durant tot l’any, en les èpoques que el temps ho permet, poden gaudir del servei a la nostra terrassa, amb unes 30 places addicionals.  
Disposem d’accessibilitat per persones de mobilitat reduïda, i atenció personalitzada relacionada amb informació digitalitzada amb dispositius de  cartes digitals, també accessibles des de la nostra web. www.casamarieta.com  

Els podem atendre en 5 idiomes (català, castellà, anglès, francès i rus) i dins la nostra carta, oferim promocions individuals en serveis feiners o  menús per grups recomanats habitualment a partir de 12 persones. La facturació es realitza segons productes sol∙licitats, però es consolida  habitualment amb un preu mig de 20‐25 euros per comensal. 

Per grups de fins a 100 persones, el nostre departament d’atenció al client ofereix atenció personalitzada ja sigui per agències, tou operadors i  clients  en  general,  realitzant  pressupostos  personalitzats  per  atendre  les  necessitats,  ajustant‐nos  a  les  preferències  gastronòmiques  i  econòmiques de cada un dels clients, cuidant detalls com tipus d’alimentació o al∙lèrgens.  

Tenen disponibles els nostres serveis gairebé els 365 dies de l’any amb horaris de dilluns a divendres de 13:00 a 15:30 h i de 20:00 a 22:30 h i caps  de setmana i festius de 13:00 a 16:00 i de 20:00 a 23:00 h,  podem adaptar horaris a les necessitats del client. 

Tenim elevats posicionaments a Tripadvisor i  Google Business,  entre d’altres xarxes o entorns digitals, on destaca la nostra passió per aquest ofici,  que el fem propi de la nostra manera de viure. Formem part de reconeguts i selectes entorns com el de restaurants centenaris estatals, i estem  afiliats a Patronat de Turisme Costa Brava i Pirineus, així com a l’Agencia Catalana de Turisme ACT, com a elements reguladors i dinamitzadors  d’aquest ofici, que ajuden a vetllar per tenir amb el pas del temps,  un millor turisme més agraït i sostenible.    

El nostre Organigrama i procediments d’empresa, ens permeten treballar amb sistemes de Qualitat integrada, seguretat en higiene, en treball i  medi ambient, molt propers a Standard ISO, que milloren les garanties de satisfacció als nostres clients, i el cercle de responsabilitats socials. Els  nostres sistemes de ERP, ens ajuden a tenir els nostres quadres de control i departaments de l’organització degudament informats.   

Esperem poder comptar amb la seva confiança durant molts anys, per fer de cada ocasió una experiència extraordinària i única a Girona. 

Descripció de l'activitat en castellà

CASA MARIETA  somos un  Restaurante Centenario  situado en la Plaza Independencia de Girona a 2 minutos del Barrio Viejo de la ciudad.   Cerca de centros de información turística, parkings públicos y privados, así como estacionamientos para autobuses que visitan la ciudad.   Estamos especializados en cocina de mercado, tradicional y típica catalana con una amplia carta de productos procedentes de nuestra tierra y  elaborados con la experiencia que nos dan nuestros más de 100 años de historia, incorporando los avances que depara el futuro, para reforzar  cada día más nuestra actividad y saber hacer  .  
Disponemos de un entorno con unas instalaciones que recuerdan a las antiguas casas de payés y nuestra historia, con una amplia  sala comedor  principal con capacidad para 150 personas.  

Para un ambiente más privado y exclusivo, disponemos de mesas individuales o de la  Sala Carbonera  con una única mesa con capacidad hasta 25  comensales.   Cuando el tiempo lo permite, durante todo del año, pueden disfrutar del servicio en nuestra terraza , con unas 30 plazas adicionales. 
Ofrecemos accesibilidad para personas con movilidad reducida y atención personalizada con información digitalizada a través de dispositivos como  nuestras cartas digitales, también accesibles des de nuestra web . www.casamarieta.com  

Les podemos atender hasta en 5 idiomas (catalán, castellano, inglés, francés y ruso). Dentro de nuestra carta, ofrecemos promociones individuales  en servicios laborables o menú para grupos  recomendado a partir de 12 personas. La facturación se realiza sobre productos solicitados, pero se  consolida habitualmente un precio medio de 20‐25 euros por comensal. 

Para grupos de hasta 100 personas, nuestro departamento de atención al cliente, ofrece atención personalizada, ya sea para agencias, tour  operadores y clientes en general, realizando presupuestos personalizados para atender las necesidades, ajustándonos a las preferencias  gastronómicas y económicas de cada unos de los clientes, cuidando detalles como tipo de alimentación o alérgenos. 

Tenemos disponibles nuestros servicios casi 365 días del año, con horarios de lunes a viernes de 13:00 a 15:30 h y de 20:00 a 22:30 h y fines de  semana y festivos de 13:00 a 16:00 y de 20:00 a 23:00 h. Podemos adaptar horarios según necesidad del cliente. 

Tenemos elevados posicionamientos en  Tripadvisor y  Google Business,  entre otras redes o entornos digitales, donde destaca nuestra pasión por  este oficio, que lo hacemos propio de nuestra manera de vivir. Formamos parte de reconocidos y selectos entornos como el de restaurantes  centenarios estatales y estamos afiliados al Patronato de Turismo Costa Brava y Pirineos así como a la Agencia Catalana de Turismo ACT, como a  elementos reguladores y dinamizadores de este oficio, que ayudan a velar para tener con el paso del tiempo un mejor turismo más agradecido y  sostenible. 

Nuestro Organigrama y procedimientos de empresa, nos permiten trabajar con sistemas de calidad integrada, seguridad e higiene en el trabajo y  medio ambiente muy cercanos al Standard ISO, que mejoran las garantías de satisfacción al cliente y el círculo de responsabilidad social. Nuestro  sistema de ERP, nos ayuda a tener nuestros cuadros de control y departamentos de la organización debidamente informados. 

Esperamos poder contar con su confianza durante muchos años, para hacer de cada ocasión una experiencia extraordinaria y única en Girona. 

Descripció de l'activitat en anglès

CASA MARIETA is a Centenary Restaurant placed on Plaça Independència in Girona , 2 minutes from “Barri Vell”. Close to the welcome touristic information centre, to public and private parking, and the busses parking which visit the town. We are specialized in market cuisine, traditional and typical Catalan with a large carte with products from our land and elaborated with the experience gave by our more than 100 history years, without forgetting the progresses the future holds, to reinforce every day more our activity and know how.
We have an environment with facilities that remember the old farm houses and our history, with a large main dinning room with capacity to 150 people.

For a most private and exclusive ambiance have individual tables or the Sala Carbonera with an unique table with capacity to 25 diners. Furthermore during all the year, on seasons when the climate permits, you can enjoy of the service on our terrace, with capacity close to 30 additionally places.

We have accessibility for people with reduced mobility, and personalized attention related to the digitalized information with digital carte dispositive, also accessible from our website. www.casamarieta.com

We can serve you in 5 languages (Catalan, Spanish, English, French and Russian) and into our carte we offer individual promotions on working days or groups menu advised usually from 12 people. The billing is done according to the asked products, but usually is consolidate in a middle price on 20-25 euro diner.

For groups to 100 people, our clients attention department offers personalized attention, either for agencies, tour operators or clients in general, making personalized budgets to meet the needs, adjusting to the gastronomic and economic preferences of each one of the clients, taking care of details as the kind of alimentation or allergens.

You have our services available almost the 365 year days, with times from Monday to Friday, from 13:00 to 15:30 h and from 20:00 to 22:30 h, and on week-ends and party days, from 13:00 to 16:00 and from 20:00 to 23:00 h, we can adapt times to the client needs.

We have high positions on Tripadvisor and Google Business, between other networks and digital environments, where highlights our passion for this profession, which we make own of our way of living. We are part of recognized and selected environments like the state centenary restaurants, and we are affiliated to the “Patronat de Turisme Costa Brava i Pirineus”, so with the “Agència Catalana de Turisme ACT”, as regulating and dynamising elements of this profession, which help to ensure, with the passage of time, a best tourism more grateful and sustainable.

Our Organizational chard and company procedures, permit us work with integrated Quality systems, hygiene safety, in work and environment, very close to Standard ISO, which improve the satisfaction guaranties of our clients, and the circle of social responsibility. Our ERP systems help us to have our control panels and organization departments duly informed.

We hope to have your confidence during lots of years, to make every occasion an extraordinary and unique experience in Girona.

Telèfon
972201016
Fax
972414172
Web
http://www.casamarieta.com
E-Mail
Info@casamarieta.com
Web en castellà
http://www.casamarieta.com/Presentacion/situacion.asp?idi=1&f=0
Web en anglès
http://www.casamarieta.com/Presentacion/situacion.asp?idi=2&f=0
Adreça
Adreça
http://www.casamarieta.com/Presentacion/situacion.asp?idi=2&f=0
Carrer
PLAÇA INDEPENDÈNCIA
Número
5 - 6 - 7
Codi postal
17001
Província
Girona
Municipi
Girona
Localitat
GIRONA
Xarxes Socials
Xarxes Socials
GIRONA
Facebook
Casa Marieta
Interlocutor/a amb l'ACT
Nom
RUTH
Cognoms
CABALLÉ MORENO
Càrrec
ADMINISTRACIÓ
Telèfon
972414172
E-Mail
INFO@CASAMARIETA.COM
Marques
  • enoturisme-catalunya
Approved? (Admin-only)
  • Approved
ORIGIN_ENTRY_ID
1793
ORIGIN_FORM_ID
4
E-mail representant
INFO@CASAMARIETA.COM

PROGRAMES I PROFESSIONALS

ACT Tarragona Turisme Diputacio Lleida ddgi Twitter Barcelona Turisme Cambres Catalunya